Alumni UAB

Asociatia Absolventilor Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

 STATUTUL
Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

CAPITOLUL I: Membri fondatori, denumire, formă juridică, sediul şi durata Asociaţiei

 

Art.1. În baza art. 4 din OG nr. 26/2000 cu completările aduse de ordonanţa nr. 37/30.01.2003 subsemnaţii:

DIMA CRISTIAN

GOVOREANU CĂLIN-GABRIEL

ROMAN ANA-MARIA

ZAHARIA DIANA

ZAHARIA DRAGOȘ-GHEORGHE

se constituie ca nucleu de membri fondatori ai Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918“ Alba Iulia.

Asociaţia se constituie pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă. Ea are caracter caritabil, educaţional, social, cultural, ştiinţific, sportiv şi umanitar. Asociaţia va funcţiona în toate situaţiile în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 26 din 31.01.2000, modificată şi completată de OG 37/2003, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, precum şi cu celelalte reglementări legale din România.

Art. 2.

Denumirea oficială a Asociaţiei este Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  (denumită în continuare Asociaţia). Asociaţia poate folosi şi forma scurtă a denumirii: Alumni U.A.B.

Art. 3.

Sediul Asociaţiei este situat în municipiul Alba Iulia, strada Nicolae Titulescu, Nr. 1, bloc 280, sc.  G, ap. 279, judeţul Alba, România, sediul poate fi ulterior transferat la o altă adresă, prin hotărârea asociaţilor fondatori, spaţiul nu se va constitui în patrimoniul asociaţiei.

Asociaţia poate să înfiinţeze filiale sau sucursale în orice localitate din ţară şi străinătate. Asociaţia se poate afilia pentru realizarea scopurilor sale cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi federaţii din ţară şi străinătate.

Art. 4.

Asociaţia poate să înfiinţeze filiale sau sucursale în orice localitate din ţară şi străinătate. Asociaţia se poate afilia pentru realizarea scopurilor sale cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi federaţii din ţară şi străinătate.

Art. 5.

 1. Asociaţia are siglă proprie, antet, ştampilă, cont bancar.
 2. Utilizarea denumirilor şi siglei Asociaţiei este restrânsă şi limitată la membrii acesteia, nefiind permisă utilizarea lor de către terţe organizaţii sau persoane fără consimţământul oficial al Asociaţiei.

Art. 6.

Asociaţia se înfiinţează pe durată nedeterminată.

Art.8.

 Patrimoniul Asociaţiei Absolvențiilor Universității “1 Decembrie 1918” are la data constituirii un patrimoniu inițial compus din suma de 1.000 lei ca patrimoniu social iniţial, reprezentând contribuţia membrilor fondatori, consemnaţi în contul bancar pe numele şi la dispoziţia asociaţiei.

Art.9.

Veniturile asociației provin din:

a) taxa de înscriere a noilor membri;

b) cotizaţiile anuale ale membrilor;

c) donaţii, sponsorizări sau legate;

d) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile cu respectarea prevederilor din O.G. 26/2000 şi 37/2003;

e) veniturile realizate din activităţi economice directe cu caracter accesoriu care sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei, constituit din contribuția egală a asociaților.

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;

g) alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din ţară sau din străinătate, destinate realizării scopurilor Asociaţiei.

Asociaţia poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile.

 

CAPITOLUL II: Scopul, obiectivele şi obiectul de activitate al Asociaţiei

 

Art. 10.

Dezvoltarea unui mediu de relaţionare şi informare în favoarea absolvenţilor Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Art. 11.

Pentru realizarea scopului, Asociaţia are următoarele obiective:

1)      creşterea prestigiului Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

2)      strângerea legăturilor între absolvenţi şi furnizarea de servicii către aceştia;

3)      stabilirea şi promovarea relaţiilor de colaborare între Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi absolvenţii săi;

4)      implicarea absolvenţilor în susţinerea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi a organizaţiilor studenţeşti din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

5)      promovarea imaginii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi a absolvenţilor săi;

6)      sprijinirea îmbunătăţirii continue a învăţământului superior de stat albaiulian, a cercetării ştiinţifice, precum şi orientarea acestora către nevoile reale ale economiei şi societăţii;

7)      sprijinirea şi consilierea viitorilor absolvenţi ai Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Art. 12.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 11, Asociaţia poate desfăşura următoarele activităţi:

1)      organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţi din promoţii diferite;

2)      crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre membrii Asociaţiei, actualizabilă periodic, care să fie disponibilă şi pe internet, permiţând utilizatorilor căutarea multicriterială şi navigarea în structura acesteia în funcţie de drepturile de acces stabilite de asociaţie cu respectarea opţiunilor fiecărui membru;

3)      crearea şi dezvoltarea unui site web, care să faciliteze contactul între absolvenţi, accesul la baza de date şi la informaţii de interes pentru absolvenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

4)      crearea şi dezvoltarea de servicii online: email, web directory, baza de date cu informaţii multimedia despre reuniuni şi absolvenţii din aceeaşi promoţie, cont personalizat care, în funcţie de drepturile de acces ale fiecărui membru, permite accesul la serviciile de mai sus;

5)      realizarea de newsletter-uri, materiale informative, reviste şi a unui anuar;

6)      înfiinţarea şi susţinerea de cluburi, alte asociaţii şi fundaţii pentru absolvenţi;

7)      organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane şi mese rotunde pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;

8)      dezvoltarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia precum şi facilitarea contactului între absolvenţii care vor să se angajeze şi angajatori;

9)      administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia cu potenţial deosebit;

10)  acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei;

11)  crearea de fonduri speciale cu destinaţie predefinită;

12)  realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea şi îmbunătăţirea cursurilor şi a infrastructurii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

13)  susţinerea perfecţionării cadrelor didactice şi a implicării acestora în mediul economic real;

14)  acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara asociaţiei;

15)  colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;

16)  activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;

17)  înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare;

18)  angajarea în orice altă formă de activitate legată direct de promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

CAPITOLUL III: Membrii Asociaţiei, drepturi şi îndatoriri

Art. 13.

1)      Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi.

2)      Poate deveni membru al Asociaţiei, orice absolvent (licenţiat, masterat, doctor) al Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

3)      Calitatea de membru asociat se dobândeşte in urma unei cereri, însoţite de o declaraţie de acceptare a prevederilor statutului, copia după actul de identitate şi de copia după actul oficial de dobândire a calităţii de absolvent al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia“ sau adeverinţă din partea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia care să ateste că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru a deveni membru al Asociaţiei. În condiţii excepţionale se poate accepta doar o cerere, chiar şi în format electronic, care să conţină informaţiile necesare pentru înscrierea în Asociaţie.

4)      Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei, se ia de către Consiliul Director nu mai târziu de 3 (trei) luni de la data înregistrării cererii candidatului. Decizia se comunică celui interesat, în maximum 20 (douăzeci) de zile de la adoptarea hotărârii. Calitatea de membru asociat se dobândeşte după primirea comunicării de acceptare, cu începere de la data achitării cotizaţiei anuale.

5)      Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel în termen de maximum o lună de la primirea comunicării. Apelul se soluţionează conform legii.

6)      Politica privind taxele şi recunoaşterea meritelor membrilor se stabileşte de Consiliul Director şi se aprobă în Adunarea Generală.

7)      Membrii fondatori sunt reprezentaţi de grupul iniţial de persoane fizice care participă la înfiinţarea Asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale legale.

8)      Calitatea de membru nu este transferabilă sau cesionabilă.

9)      La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de Preşedinte de Onoare sau Membru de Onoare unor personalităţi din ţară şi din străinătate care, prin activitatea desfăşurată, aduc o contribuţie deosebită la promovarea şi realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Art. 14.

Drepturile tuturor membrilor Asociaţiei sunt:

1)      să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi de control ale Asociaţiei, să pună în discuţie probleme şi să ia parte la dezbateri;

2)      să participe la toate activităţile Asociaţiei, atât în ţară cât şi în străinătate;

3)      să-şi exprime opinia şi să contribuie cu propuneri şi acţiuni concrete la activităţile desfăşurate;

4)      să primească orice informaţii cu privire la activitatea Asociaţiei;

5)      să utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociaţiei în activităţile realizate în interesul acesteia;

6)      să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune Asociaţia;

7)      să beneficieze de toate resursele oferite de aceasta pentru informare şi pregătire profesională.

Art. 15.

Obligaţiile decurgând din calitatea de membru:

1)      să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi hotărârile conducerii Asociaţiei;

2)      să sprijine Asociaţia în realizarea scopului şi obiectivelor sale;

3)      să nu întreprindă activităţi care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;

4)      să menţină o adresă de e-mail funcţională (sau un număr de fax) pe care să o (îl) aducă la cunoştinţă Asociaţiei, la care să poată primi notificările oficiale ale acesteia;

5)      să platească cotizaţia anuală stabilită;

Art. 16.

Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde într-una din următoarele situaţii:

1)      deces;

2)      excluderea decisă, în condiţiile legii, de Adunarea Generală în cazul încălcării prevederilor statutului şi pentru prejudicii aduse Asociaţiei;

3)      excluderea decisă de Consiliul Director pentru neplata cu rea credinţă a cotizaţiei pe un termen mai mare de un an calendaristic conform regulamentului intern.

4)      retragerea, în condiţiile legii, din proprie iniţiativă, comunicată Consiliului Director în termen legal.

5)      Membrii care sunt excluşi sau se retrag nu au dreptul de a se reînscrie în Asociație şi işi pierd toate drepturile legale asupra patrimoniului Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

CAPITOLUL IV: Organizarea şi conducerea Asociaţiei

 

Art. 17.

Organele principale de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt în acord cu O.G. nr. 26/31.02.2000 modificată şi completată de OG 37/2003:

a)      Adunarea Generală;

b)      Consiliul Director;

c)      Cenzor.

Art. 18.

1)      Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea asociaţilor.

2)      Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 17 lit. b) şi c).

3)      Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director al Asociaţiei şi poate fi adunare ordinară sau extraordinară.

4)      a) Adunarea Generală poate fi convocată de către Cenzorul Asociaţiei, în cazul în care constată abateri grave în administrarea Asociaţiei.

b) Orice abuz sau faptă de reacredinţă se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, statutului şi regulamentelor în vigoare.

5)      Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an. Convocarea Adunării Generale ordinare trebuie să fie însoţită de ordinea de zi propusă pentru şedinţă şi trebuie comunicată în scris (inclusiv prin mijloace electronice) şi individual membrilor Asociaţiei cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată. Locul de desfăşurare pentru Adunarea Generală poate fi doar o locaţie de pe teritoriul României şi se stabileşte cu cel puţin 20 zile înaintea şedinţei.

6)      Materialele supuse dezbaterii se pun la dispoziţia membrilor cu cel puţin 15 zile înaintea întâlnirii.

7)      Adunarea Generală Extraordinară va avea loc ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului Director sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei. Pentru aceasta, agenda, locaţia şi materialele supuse dezbaterii se aduc la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 5 zile înaintea Adunării Generale Extraordinare.

8)      Adunarea Generală este legal constituită dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din membrii activi ai Asociaţiei. În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită se va face o nouă convocare la o dată ulterioară, dar nu mai devreme de 7 zile şi nici mai târziu de 30 de zile calculate de la data la care s-a facut prima convocare. Aceasta se poate preciza în convocatorul pentru prima adunare. Data, agenda şi locaţia pentru a doua convocare se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă. La această convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită indiferent de numărul de participanţi.

9)      În cazul în care numărul mare al membrilor sau alte considerente fac dificilă organizarea întrunirii Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director se vor adopta alte forme care să permită luarea democratică a deciziilor în spiritul prezentului statut: votul pe secţii şi filiale, întrunirea delegaţilor mandataţi, votul prin corespondenţă poştală sau electronic, videoconferințe.

10)  Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate calificată de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Asociaţiei este hotărâtor.

11)  Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală.

12)  Adunarea Generală este condusă de către preşedinte sau de către vicepreşedinte în absenţa primului.

13)  Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a)      stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b)      aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;

c)      alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d)     alegerea şi revocarea comisiei de cenzori;

e)      modificarea actului constitutiv şi a statutului;

f)       înfiinţarea de filiale cu personalitate juridică;

g)      discutarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director.

h)      aprobarea programul de activităţi;

i)        deciderea schimbării sediului Asociaţiei, afilierea la alte organizaţii în conformitate cu scopul Asociaţiei şi legislaţia română în vigoare

j)        stabilirea politicii privind taxele şi cotizaţiile;

k)      stabilirea politicii de acordare a distincţiilor;

l)        excluderea de membri ai Asociaţiei la propunerea Consiliului Director;

m)    lărgirea obiectului de activitate în conformitate cu scopul Asociaţiei şi legislaţia română în vigoare;

n)      emiterea de regulamente interne în caz de necesitate;

 • o)      dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000.

p)      Numirea de comisii speciale de control

Art. 19.

Deciziile pentru: modificarea statutului, modificarea actului constitutiv, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al asociaţilor prezenţi.

Art. 20.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul (soţia) său (sa), ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusive, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile de mai sus este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 21.

1)      Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

2)      Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv şi dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştintă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 22.

1)      Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

2)      Consiliul Director este format din 3 membri.

3)      În acord cu aliniatul (4) din art. 24 al O.G. 26/31.01.2000 nu poate fi membru al Consiliului Director orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în organizațiile studențești din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” sau într-o  organizatie politica. Criteriile de candidatură se vor stabili în regulamentele de ordine interioară.

4)      În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

a)      prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul 0bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b)      încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c)      aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;

d)     convoacă Adunarea Generală;

e)      aprobă înscrierea de noi membri; în cazuri întemeiate înaintează cererea spre analiza Adunării Generale;

f)       propune Adunării Generale excluderea de membri;

g)      exclude membrii pentru neplata cu rea credinţă a cotizaţiei pe un termen mai mare de un an calendaristic;

h)      întocmeşte şi înaintează spre aprobare Adunării Generale raportul de activitate pe mandatul încheiat;

i)        angajează personal salariat sau îndemnizat, necesar desfăşurarii activităţii specifice Asociaţiei, în limitele impuse de bugetul aprobat;

j)        propune Adunării Generale procedura şi termenele de încasare a cotizaţiilor;

k)      orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

l)        va elabora un regulament intern de funcţionare care va fi supus aprobarii Adunarii Generale.

Art. 23.

 1. Consiliul Director este compus din:

a) 1 preşedinte;

b) 1 vicepreşedinte;

c) 1 secretar general;

 1. Funcţiile şi atributiile membrilor Consiliului Director se stabilesc de către Adunarea Generală în regulamentul adoptat în acest sens.
 2. Membrii Consiliului Director sunt aleşi nominal pe funcţie de catre Adunarea Generală pe o perioadă de trei ani.
 3. În cazul în care se constată că oricare din membrii Consiliului Director nu-şi respectă atribuţiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopurilor Asociaţiei, prin hotărârea Adunării Generale convocate în acest sens de catre Consiliul Director sau a 1/3 din membrii Asociaţiei, acesta se va putea înlocui şi înainte de expirarea mandatului de trei ani. Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul când, din alte motive întemeiate un membru din Consiliul Director va trebui să fie inlocuit.
 4. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie. Consiliul Director se convoacă de către preşedintele Asociaţiei. Întâlnirea poate avea caracter ordinar sau extraordinar. Întâlnirea ordinară a Consiliului Director se convoacă o dată pe trimestru. Convocarea ordinară trebuie să fie însoţită de ordinea de zi propusă pentru şedinţă şi trebuie comunicată în scris (inclusiv prin mijloace electronice) şi individual membrilor Consiliului Director cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată. Locul de desfăşurare pentru sedinta Consiliului Director) poate fi doar o locaţie de pe teritoriul României şi se stabileşte cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei. Materialele supuse dezbaterii se pun la dispoziţia membrilor cu cel puţin 10 zile înaintea întâlnirii.
 5. Întâlnirea extraordinară a Consiliului Director va avea loc ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director. Pentru aceasta, agenda, locaţia şi materialele supuse dezbaterii se aduc la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei.
 6. Şedinţa Consiliului Director este legal constituita dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din membrii Consiliului Director. În cazul în care Consiliul Director nu este legal constituit se va face o nouă convocare la o dată ulterioară.
 7. Pentru buna desfăşurare a activităţilor Consiliului Director, acesta îşi poate constitui organe de lucru permanente sau temporare, în funcţie de necesităţi.
 8. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majoritar al membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
  1. În caz de vacanţă sau indisponibilitate a unuia din membrii Consiliului, ceilalţi membri ii preiau atribuţiile, în regim de interimat, până la convocarea Adunării Generale ce se va face nu mai devreme de 7 zile calendaristice şi nici mai târziu de 30 de zile calendaristice calculate de la data vacanței sau indisponibilității.
  2. Excepţie de la art. 23. Pct 10 se face in momentul în care de la data declararii vacanţei şi până la data alegerilor ordinare este un interval mai mic de 90 de zile calendaristice, caz în care interimatul se prelungeşte până în momentul întrunirii Adunării Generale statutare.
  3. În cazul dizolvării Consiliului Director sau a incapacităţii de exercitare a atribuţiilor, decanul de vârstă a membrilor fondatori preia atribuţiile Consiliului Director şi Convoacă Adunarea Generală.

Art. 24.

1)      Preşedintele:

a)      este responsabilul executiv principal al Asociaţiei;

b)      prezidează toate reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

c)      răspunde în faţa Adunarii Generale şi a Consiliului Director;

d)     reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.

1)      Preşedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului Director. El este ales pe o perioadă de trei ani.

2)      În cazul indisponibilităţii preşedintelui, vicepreşedintele îi ţine locul preluând atribuţiile acestuia.

Art. 25.

Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate în justitie, în condiţiile prevăzute la art. 21.

Art. 26.

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 22 lit. b).

CAPITOLUL V: Organele de control

Art. 27.

1)      Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către un Cenzor  ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani.

2)      În realizarea competenţei sale, Cenzorul:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. întocmeşte periodic rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;
 3. întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării Generale;
 4. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 5. în cazul în care constată abateri grave în administrarea Asociaţiei, Cenzorul convoacă de urgenţă Adunarea Generală.

3)      Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL VI: Patrimoniul

Art.28.
Patrimoniul Asociaţiei se constituie şi se formează din:

1)      suma de 1.000 lei ca patrimoniu social iniţial, reprezentând contribuţia membrilor fondatori

2)      cotizaţiile anuale ale membrilor sunt stabilite de Consiliul Director al Asociaţiei;

3)      donaţii, sponsorizări sau legate;

4)      dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile cu respectarea prevederilor din O.G. 26/2000 şi 37/2003;

5)      veniturile realizate din activităţi economice directe cu caracter accesoriu care sunt în strânsă legatură cu scopul principal al Asociaţiei;

6)      resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;

7)      alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din ţară sau din străinătate, destinate realizării scopurilor Asociaţiei.

8)      Asociaţia poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale

Art. 29.

Prevederile prezentului statut se completează cu O.G. 26 din 2000 modificată şi completată de OG 37/2003, cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu celelalte reglementări legale.

Art. 30. Asociația Absolvenților Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia se dizolvă:

a)        prin hotărârea Adunării Generale;

b)        de drept;

c)        prin hotărâre judecătorească.

Art. 31. Dizolvarea și lichidarea asociației poate interveni în următoarele situații:

a)    imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

b)   încetarea activității;

c)    reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege dacă aceasta nu a fost complinit timp de trei luni.

                 Art. 32. Procedura de lichidare sau dizolvare a asociației urmează reglementările legale în vigoare. Consiliul Director este abilitat să stabiliească comisia de lichidare care va lichida patrimonial în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

În cazul dizolvări asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător.

                 Asociația se lichidează conform art. 61-72 din OG 26/2000.

Tehnoredactat prin grija părţilor şi semnat în 7 (şapte) exemplare originale, din care s-au eliberat azi, data autentificării, 6 (şase) exemplare.

Membrii fondatori:                                        Semnăturile:

DIMA CRISTIAN

GOVOREANU CĂLIN-GABRIEL

ROMAN ANA-MARIA

ZAHARIA DIANA

ZAHARIA DRAGOȘ-GHEORGHE